De Partners

Programmapartners

In De Circulaire Weg doen de volgende programmapartners mee:

Gemeente Amsterdam Zuidoost

Amsterdam Zuidoost wil een voortrekker zijn op het gebied van duurzaamheid, alternatieve energiebronnen en circulaire economie. Hiertoe werkt het stadsdeel samen met bedrijven en andere organisaties binnen het samenwerkingsverband ZOEnergy. Ook doet het stadsdeel volop mee met de Agenda Duurzaamheid en het Circulair Innovatieprogramma van de gemeente Amsterdam. Met deze en andere duurzame activiteiten is Zuidoost op weg om in 2040 volledig energieneutraal te zijn en de bijbehorende CO2 -uitstoot van energie tot een minimum te beperken.

Pilot tijdelijke weg bij ArenA

Website Amsterdam Zuidoost: zuidoost.nl

Gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort voert een speciaal programma voor de stimulering van de circulaire economie. Doel: in 2030 is Amersfoort een afvalloze en CO₂-neutrale stad. Met twee as a service-pilots in het partnerprogramma gaat de gemeente samen met Dura Vermeer na of met deze contractvorm in kleinschalige gemeentelijke infraprojecten grotere stappen kunnen worden gezet op het gebied van circulariteit dan in projecten die traditioneel worden aanbesteed.

Pilot Reconstructie Dr. J.P. Heijelaan
Pilot Vervanging 2 brugdekken

Website gemeente: amersfoort.nl

Gemeente Utrecht

Utrecht wil zo snel mogelijk een volledig circulaire stad zijn: een volledig hernieuwbare stad, zonder afval, waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van grondstoffen, duurzame energiebronnen en menselijk kapitaal.  Daarbij willen we grondstoffen zoveel mogelijk binnen de regio houden. Dat doen we samen met bedrijven, ondernemers, burgers en initiatieven. Dit vraagt ook om nieuwe samenwerkingsvormen en businessmodellen.

Utrecht heeft als snelst groeiende grote stad een omvangrijke bouwopgave. Daarom ligt de nadruk van ons Circulaire programma ook op circulair bouwen. In de openbare ruimte is veel maatschappelijke impact te behalen door de grote volumes aan grondstoffen. Dit is dan ook een van onze meest kansrijke inkoopcategorieën bij maatschappelijk verantwoord inkopen. In deze fase van circulair bouwen (tot 2023) willen we vooral zoveel mogelijk leren door te experimenteren, zodat we in de volgende fase de opgedane lessen kunnen opschalen.

Als Utrecht doen we mee met het Partnerprogramma omdat we willen onderzoeken hoe circulair beheren en samenwerken er in de openbare ruimte uit kan zien. En hoe we As A Service modellen kunnen gebruiken om de transitie naar Utrecht als Circulaire Stad te versnellen.

Pilot Reconstructie Croeselaan Zuid

Website gemeente: utrecht.nl

Provincie Noord-Brabant

Duurzaamheid loopt als een rode draad in veel beleidsterreinen van de provincie Noord-Brabant. In infrastructurele projecten zoekt de provincie naar oplossingen die het milieu en het klimaat het minst schaden. Van alle provincies is Noord-Brabant het verst met as a service bij infra-objecten. Al sinds begin 2019 loopt daar de Circulaire Weg-pilot met duurzame, energiezuinige Ledverlichting langs de provinciale weg tussen Den Bosch en Veghel.

Pilot Duurzame wegverlichting

Website provincie: brabant.nl

Provincie Noord-Holland

In Noord-Holland lopen al diverse proefprojecten die innovaties op dit gebied moeten stimuleren. In de pilots Bermbeheer en Zonnepark stelt Noord-Holland as a service voor het eerst op de proef als contractvorm die circulaire innovaties een extra impuls kan geven.

Met de twee pilots wil Noord-Holland kennis en ervaring opdoen met innovatieve circulaire oplossingen en kansrijke oplossingen met elkaar combineren.

Pilot Duurzaam bermbeheer
Pilot Zonnepark

Website provincie: noord-holland.nl

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel is erg actief op het gebied van duurzaamheid en klimaatvriendelijke initiatieven. Duurzaamheid is een onderdeel van alle kernthema’s van de provincie. Bedrijven en instellingen krijgen de ruimte om innovaties op te pakken en toe te passen. Met haar duurzaamheidsbeleid daagt de provincie de markt uit om lef te tonen en risico’s te nemen. De circulaire pilot van de N739 is daar een goed voorbeeld van.

Pilot Duurzaam Wegbeheer N739

Website provincie: overijssel.nl

TU Delft

Het partnerprogramma wordt wetenschappelijk begeleid en ondersteund door TU Delft. Namens de universiteit onderzoekt universitair docent dr. Daan Schraven de maatschappelijke meerwaarde van infra-as a service.

Daan Schraven doceert Construction Management & Engineering aan de faculteit Civiele Techniek. Ook onderzoekt hij bedrijfseconomische vraagstukken in de bouw. Voor De Circulaire Weg verzorgt hij de wetenschappelijke onderbouwing, de rapportage en evaluatie van de pilots en de kennisdeling onder de partners en breder in de infrabouwsector.

Ideale kans om kennis te delen en te leren

De TU-docent/onderzoeker ziet De Circulaire Weg als een ideale kans om zijn eigen kennis te delen en zelf nog meer van binnenuit te leren over de actuele infrabouwpraktijk. “Het thema circulariteit is superrelevant in de infrawereld. Maar in de praktijk staan we daarmee nog echt in de kinderschoenen. Als bedrijfsmodel kan as a service helpen die transitie mogelijk te maken. Ik wil daar graag meer van weten en ook direct bij betrokken zijn. Via de pilots kan ik met eigen ogen zien hoe dat in de praktijk gaat.”

Daan Schraven is vooral benieuwd naar de bijdrage van as a service aan de circulariteit. “Wat is de meerwaarde? En ligt die meerwaarde aan het bedrijfsmodel zelf? Of aan de knoppen waaraan men binnen het model draait?”, zegt hij. Met andere woorden: is as a  service de oorzaak van meer circulariteit, of heeft het model vooral een versterkende rol? “In het laatste geval biedt as a service vooral de nodige knoppen die meer direct circulaire maatregelen ten goede komen. Daarom is het belangrijk om via de pilots te achterhalen voor welke typen projecten as a service bij uitstek geschikt is en welke ‘knoppen’ het meest effectief zijn.”

Daan Schraven op LinkedIn

Website TU Delft: tudelft.nl

ABN AMRO

ABN AMRO is al jaren actief met de financiering, advisering en ondersteuning van circulaire bouw- en vastgoedprojecten. De duurzame dynamiek in de bank is verwoord in het mission statement ‘Banking for better, for generations to come’. Hiertoe werkt ABN AMRO samen in honderden projecten en initiatieven die transitie naar duurzaamheid en circulariteit versnellen, waaronder tal van publiek-private samenwerkingsvormen (PPS). In tal van projecten en initiatieven werkt ABN AMRO samen met andere partijen om die transitie naar circulariteit te versnellen, waaronder diverse publiek-private samenwerkingsvormen (PPS).

‘De cirkel in infrabouw rond helpen krijgen’
Re-use, Refurbish of Return

Vorig jaar heeft ABN AMRO een column gepubliceerd waarin het begrip ‘DBFMO-R’ geïntroduceerd wordt. In zo’n contract worden niet alleen afspraken gemaakt over de hele levensduur van een object, maar ook over de toegepaste grondstoffen en de bestemming van het object ná de afschrijving. De ‘R’ in DBFMO-R staat voor Re-use, Refurbish of Return. “Opdrachtgevers en opdrachtnemers die zo’n contract sluiten, weten dat ‘hun’ gebouw of infrastructurele project over drie decennia onderdeel wordt van de circulaire economie. In die circulaire economie hebben gebruikte producten en grondstoffen waarde, in de toekomst mogelijk veel meer dan we nu beseffen.”

Ideeën toetsen aan praktijk
Het As a Service-gedachtegoed sluit naadloos aan op deze contractvorm. In De Circulaire Weg wil ABN AMRO ideeën toetsen aan de praktijk in concrete cases en is daarin vooral benieuwd naar de optimale structuur van privaat-publieke samenwerkingen voor opschaling en repeteerbaarheid. “Een structuur waarin iedereen zich senang voelt en die je eenvoudig ook kunt herhalen en toepassen bij de meest uiteenlopende infra-projecten, zoals wegen, viaducten, vaarwegen… kortom, de hele infrastructuur.”

Net als bij het baanbrekende Circl-initiatief, het eigen kenniscentrum over circulariteit aan de Amsterdamse Zuidas, houdt ABN AMRO de opgedane kennis niet voor zichzelf, maar deelt ze die zonder voorbehoud met alle geïnteresseerden.

Lees hier de column over DBFMO-R-contracten

Website ABN AMRO: abnamro.nl

Nederlandse Waterschapsbank

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) financiert duurzame bouwprojecten. Ze wil daarmee de transitie naar een circulaire bouw helpen versnellen en bijdragen aan een duurzame economie. Nu al financiert de bank duurzame PPS-projecten (voor), waarin de totale lifecycle-kosten leidend zijn. Binnen De Circulaire Weg wil de bank hetzelfde doen in kansrijke as a service-pilots. Project Finance Manager Rutger Beekman vertegenwoordigt de bank in het partnerprogramma. Hij hoopt en verwacht dat as a service belangrijke triggers biedt voor echte circulariteit in de infrabouw.

‘Concept stimuleert tot goed nadenken over duurzaamheid’
Rutger Beekhof: “Duurzaamheid zit in het DNA van de NWB Bank. Onze klanten en aandeelhouders maken allemaal onderdeel uit van de Nederlandse publieke sector en zij zijn per definitie gericht op het creëren van duurzame meerwaarde op de lange termijn. Dankzij onze Triple A-ratings kunnen wij relatief goedkoop geld ophalen en daarmee onder andere duurzame infrastructurele projecten financieren. Zo houden we de kosten voor de burger laag en de verduurzaming betaalbaar.”

Kritisch kijken naar de risico’s
Ondanks de ideële doelstelling kijkt de bank altijd kritisch naar de risico’s. “Ja, we willen graag bijdragen aan een circulaire economie maar we willen bovenal een betrouwbare partij zijn en blijven. Daar hebben we onze Triple A-status immers mee verdiend”, aldus Beekhof, die hoge verwachtingen heeft van De Circulaire Weg. “Ik vind het een mooi concept, dat stimuleert tot goed nadenken over duurzaamheid. Je wordt als aannemer immers betaald voor het totaalproduct. Voor de hele levenscyclus van aanleg tot sloop en hergebruik. De circulariteit is daarmee enorm gediend.”

In de pilots brengt Rutger zijn financiële kennis in. “Maar ik wil zelf ook graag leren”, zegt hij. “Vooral hoe dit soort maatwerkprojecten het beste gefinancierd kunnen worden. En waarop je dan vooral moet letten.”.

Website NWB Bank: nwbbank.com

Dura Vermeer

Dura Vermeer behoort al 165 jaar tot de top van Nederlandse bouwbedrijven. Het bedrijf is specialist op het gebied van het ontwerpen, realiseren en onderhouden van infrastructuur in de meest complexe omgevingen.

Dura Vermeer heeft als missie dat in 2030 iedere oplossing bijdraagt aan een groener en gezonder Nederland. Dit doet zij door de impact van haar bouwactiviteiten op het milieu af te bouwen door het beperken van de CO2-uitstoot en het sluiten van de kringloop, samen met de bouwpartners. Het bouwbedrijf werkt gedreven aan het verduurzamen van de infrastructuur, het eigen vastgoed, het materieel, de projecten en het toegepaste asfalt. Ook is Dura Vermeer actief met innovatieve, duurzame energieconcepten.

Om de transitie naar een circulaire infrabouw te versnellen, nam duurzaamheidsmanager Karlijn Mol in 2019 het initiatief voor het partnerprogramma De Circulaire Weg. Karlijn Mol: “Als familiebedrijf investeert Dura Vermeer echt in relaties. Door samen met partners de verantwoordelijkheid te nemen, kan er blijvend waarde toegevoegd worden aan een duurzame leefomgeving voor iedereen. Nu, en voor generaties in de toekomst”.

Website Dura Vermeer: duravermeer.nl

Sweco Nederland

Een grote stap vooruit zetten richting een circulaire toekomst, daar doet Sweco met veel enthousiasme aan mee. Als partner in het programma brengt Sweco kennis in en draagt zorg voor de vertaling van theoretische modellen naar de praktijk. Samen met de andere kennispartners streven we naar bruikbare modellen die voor een breed publiek inzetbaar zijn en aansluiten bij de behoefte.

Richard Koops, expert op gebied van Circulaire Bouwen in de civiele techniek binnen Sweco, is erg enthousiast over het partnerprogramma. Landelijk werk hij aan diverse onderzoeken en (pilot)-projecten om klanten vooruit te helpen met de transitie naar een Circulaire Economie. Onderzoeken waar hij een bijdrage aan heeft geleverd zijn onder andere de ‘Materiaal Footprint Provinciale infrastructuur provincie Zuid-Holland’ en het onderzoek voor de provincie Zeeland ‘Versnelling circulair bouwen (grond- weg- en waterbouw) in de regio Zeeland’. Beide onderzoeken zijn gericht op het vertalen van beleidsdoelstellingen naar de praktijk situatie en de rol van overheden bij deze transitie. Doel hierbij is om daadwerkelijk aan de slag te gaan met circulariteit.

Richard maakt binnen Sweco onderdeel uit van het kennisprogramma Urban Insight als trekker van het kennisnetwerk Circulair Bouwen. Hij heeft een zeer breed netwerk in de civiele techniek en een enorme drive om het vakgebied te helpen te transformeren naar een circulaire economie.

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en steden van de toekomst. Ons werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang tot elektriciteit en schoon water. Met 17.500 medewerkers in Europa, bieden wij onze klanten voor elke situatie de juiste expertise. Wij voeren jaarlijks projecten uit in 70 landen verspreid over de hele wereld. Sweco is Europa’s grootste ingenieursadvies- en architectenbureau, met een omzet van circa 1,9 miljard euro en is genoteerd aan de Nasdaq Stockholm.

Website Sweco Nederland: sweco.nl OF www.sweco.nl/circulariteit
Richard Koops op linked www.linkedin.com/

Meer info over ons Urban Insight programma: https://www.sweco.nl/urbaninsight

Programmamanagement

Frederike Noppers

“Van duurzame ambitie naar echte impact”,  dat is wat Frederike nastreeft in haar werk. Als adviseur en programma manager helpt ze organisaties om positieve impact te maken. Ze heeft uiteenlopende duurzaamheidsprojecten in de bouw, maakindustrie en zakelijke dienstverlening op haar naam. Er is weinig wat Frederike zo stoort als de ogenschijnlijke tegenstelling tussen duurzame keuzes en financieel rendement. Daarom zet zij vol in op het opzetten en stimuleren van circulaire verdienmodellen. Want alleen als we waarde toekennen aan de zaken die echt belangrijk zijn, zoals biodiversiteit, schone lucht, of essentiële grondstoffen die niet altijd voorhanden blijven, bouwen we de juiste prikkels in in ons economisch systeem om daar ook zuinig mee om te gaan. En kunnen we een einde maken aan vervuilende businessmodellen die goederen afdanken voordat dat nodig is. De Circulaire Weg streeft precies dezelfde doelen na en wil een echte systeemverandering bewerkstelligen om die doelen te bereiken. Frederike is dan ook blij daar met dit partnerprogramma een bijdrage aan te mogen leveren.

Samenwerkingsverband

De Circulaire Bouweconomie

Het onderzoek naar het IaaS business model wordt mede mogelijk gemaakt door het transitiebureau Circulaire Bouweconomie.

Het transitiebureau Circulaire Bouweconomie en het partnerprogramma werken nauw samen om de opgedane ervaringen in de testprojecten te vertalen naar aanbevelingen voor de gehele sector. Op deze manier willen we borgen dat de lessones learned ook daadwerkelijk bijdragen aan de versnelling van circulaire infrabouw.

 

Cirkelstad

Cirkelstad maakt werk van steden, zonder afval, zonder uitval. Cirkelstad is
ontstaan tussen publieke én private organisaties, op zoek naar oplossingen.
Door samen te werken in een open dialoog ontstaan er nieuwe zienswijzen en
oplossingen. Cirkelstad faciliteert partijen in het verbinden van netwerken en
kennisuitwisseling. Samen met koplopers maken we werk van Het Nieuwe
Normaal voor circulair bouwen.

Raad van Advies

Het partnerprogramma wordt bijgestaan en ondersteund door een Raad van Advies met gerenommeerde experts in specifieke kennisterreinen. De leden zijn:

Noor Huitema, Copper8

Noor Huitema is mede oprichtster van Copper8. Dit Amsterdamse impactbureau legt zich toe op het smeden van langlopende samenwerkingsverbanden in de ketens (o.a. in de bouw) voor een circulaire economie.

Noor werkt vanuit een oprecht verlangen om de samenleving duurzamer te maken door innovatie te stimuleren en partijen met een intrinsieke motivatie voor duurzaamheid aan elkaar binden. “Niet slechts dingen beter doen maar juist écht anders, dat is waar ik in geloof.”

Ze benadert deze uitdaging vanuit een organisatorisch perspectief, waarbij ze haar analytische vaardigheden en civiel technische achtergrond combineert met een groot gevoel voor de menselijke factor. “Het doel in deze processen is om de mensen met wie ik werk in hun kracht te zetten en zo doelen te bereiken die anders onhaalbaar zijn. Verbinden op de doelstellingen van het project in plaats van focus op de oplossing.”

Naast de Raad van Advies van de Circulaire Weg neemt Noor ook zitting in de Raad van Advies van Cirkelstad.

www.copper8.com

Prof. dr. ir. André Nijhof, Nyenrode Business Universiteit

André Nijhof (1969) is hoogleraar op het gebied van duurzaam ondernemen en rentmeesterschap (Sustainable Business and Stewardship) aan Nyenrode Business Universiteit. Met zijn onderzoek en publicaties beoogt hij duurzame waardecreatie op lange termijn in te bedden in de kernprocessen van organisaties.

Leidende vraag daarbij is: hoe combineren we zinvolle activiteiten die positieve impact hebben op de samenleving en ons werk zinvoller maken, met goede financiële resultaten? Niet als doelstelling, maar als logische uitkomst van onze activiteiten?

André Nijhof was voorzitter van het Dutch Network on Business Ethics en projectleider van het landelijke onderzoeksprogramma Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in Nederland. Ook was hij directeur van het Full Time Master of Science in Management-programma en is sinds januari 2016 hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit. André heeft veel gepubliceerd in internationale tijdschriften, waaronder Journal of Business Ethics, Corporate Governance en Leadership and Organisational Development Journal.

De hoogleraar is gepassioneerd door zinvol werk: “Wat maakt ons werk zinvol? Wanneer voelen we dat we bijdragen ​​aan iets groters dan onszelf? Wanneer ons werk stap voor stap de balans verbetert tussen de negatieve en positieve impact van onze activiteiten, in relatie tot alle thema’s in de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling?”