Wat is de bewezen meerwaarde?

Uit de projecten blijkt dat het DCW-model tot meer circulariteit in het ontwerp leidt. Dit is gemeten in milieu- en materiaalimpact van de ontwerpen. Op beide fronten werden forse verbeteringen t.o.v. referentieprojecten behaald. Maar ook in de gedragseffecten is het resultaat terug te zien. De opdrachtnemer toont meer initiatieven voor duurzame en circulaire oplossingen en gezamenlijk werden strategieën hoog op de R-ladder vastgesteld. Zo werd in Amersfoort het oude brugdek hergebruikt voor het voetgangerspad (R-trede 3: Reuse) en een 2e stoep weggelaten wat minder materialen vergde én ruimte bood voor groen (R trede 0: refuse). In Amsterdam werd zelfs 100% hergebruikt materiaal toegepast, waaronder de dakbitumen van de gesloopte sporthal naast de nieuwe weg. (R trede 3: reuse) 

 

Klik op het rapport van de TU Delft
over Partnerprogramma 1 voor
alle resultaten.

Waarom als opdrachtgever toepassen?

Werken volgens de methodiek van De Circulaire Weg heeft meerdere voordelen voor opdrachtgevers. Op projectniveau draagt het toepassen van het model concreet bij aan het verlagen van levenscyclus- en milieukosten. Maar belangrijker nog is dat de werkwijze ingrijpt op bestaande processen en rolverdeling, binnen de publieke organisaties en tussen de opdrachtgever en zijn leveranciers. Door belemmeringen die de bestaande werkwijze opwerpen voor circulair opdrachtgeverschap zichtbaar te maken én te veranderen, helpt het opdrachtgevers om sneller naar een circulaire werkwijze te komen. Daarnaast stimuleert de manier van samenwerken innovatie en productontwikkeling voor de lange termijn bij de marktpartijen. Door het toepassen van het DCW-model wordt dus niet alleen bijgedragen aan het verlagen van de milieu impact van de assets in de eigen organisatie, maar ook aan het uitdagen van de markt om met vernieuwende ideeën te komen en die breed in de sector toe te passen. 

Waarom als opdrachtnemer enthousiast?

Bouwbedrijven en aannemers hebben er ook voordeel bij om met dit model te werken. Door vroeg met de opdrachtgever om tafel te zitten kan samen invulling gegeven worden aan het behalen van de doelen van de opdrachtgever. Het businessmodel stimuleert lange termijn denken en creeert daarmee ruimte voor investeringen in duurzame producten en bouw- en onderhoudsmethoden. Zo kunnen de bedrijven hun bijdrage leveren aan het duurzaam maken van de gww sector en Nederland.

Perspectieven op het DCW-model door rest van de ketenpartijen

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) financiert onder meer duurzame infraprojecten. Ze wil daarmee de transitie naar een circulaire bouw helpen versnellen en bijdragen aan een duurzame economie. Nu al financiert de bank duurzame PPS-projecten waarin de totale lifecycle-kosten leidend zijn. Binnen De Circulaire Weg wil de bank hetzelfde doen in as a service-projecten. Specialised Finance Manager Rutger Beekhof verwacht dat as a service belangrijke triggers biedt voor echte circulariteit in de infrabouw. Rutger Beekhof: “Duurzaamheid zit in het DNA van de NWB Bank. Onze klanten en aandeelhouders maken allemaal onderdeel uit van de Nederlandse publieke sector en zij zijn per definitie gericht op het creëren van duurzame meerwaarde op de lange termijn. Dankzij onze Triple A-rating kunnen wij relatief goedkoop geld ophalen en daarmee onder andere duurzame infrastructurele projecten financieren. Zo houden we de kosten voor de burger laag en de verduurzaming betaalbaar.” Ondanks de ideële doelstelling kijkt de bank altijd kritisch naar de risico’s. “Ja, we willen graag bijdragen aan een circulaire economie maar we willen bovenal een betrouwbare partij zijn en blijven.”, aldus Beekhof, die hoge verwachtingen heeft van De Circulaire Weg. “Ik vind het een mooi concept, dat stimuleert tot goed nadenken over duurzaamheid. Je wordt als aannemer immers betaald voor het totaalproduct. Voor de hele levenscyclus van aanleg tot sloop en hergebruik. De circulariteit is daarmee enorm gediend.”

Meerwaarde van het DCW-model volgens Ingenieursadviesbureau Sweco
‘’Het DCW-model stimuleert het levenscyclus denken binnen de GWW. We zien nu vaak dat in contracten wordt geoptimaliseerd naar einde contractduur wat niet altijd leidt tot de meest circulaire keuzes. Met de introductie van dit circulaire businessmodel kunnen we de stap maken naar echte circulaire impact en wordt een optimale samenwerking tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gefaciliteerd. Met het inbouwen van circulaire prikkels in het model worden circulaire keuzes daarnaast nog eens extra gestimuleerd. Als Sweco zien wij dit als een waardevolle ontwikkeling binnen de infrasector omdat naast technische innovatie ook innovatie nodig is op het gebied van de businesscase en samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Daarom dragen wij met onze expertise op het gebied van circulariteit, contractvormen en het vormgeven van aanbestedingen graag bij aan deze ontwikkeling’’. aldus Richard Koops, Business Director Circulaire Economie bij Sweco.

Nederland leefbaar en duurzamer achterlaten voor de volgende generaties, daar gelooft phbm in. Samenwerken is hierin een essentieel onderdeel om dit te bereiken. Roel van der Weerd: “Een partnerschap is de ultieme vorm van een duurzame samenwerking en op deze manier hopen we nog meer impact te maken in de wereld van infrastructuur en openbare ruimte”. Het partnerprogramma van de Circulaire Weg sluit hierbij aan met de mooie intentie om duurzame ontwikkeling in de markt te stimuleren en dit breed toepasbaar te maken in de markt. De geleerde lessen delen, elkaar inspireren en kijken hoe we nog beter en efficiënter kunnen samenwerken naar een circulaire infrasector. “We kijken er naar uit onze visie en expertise over samenwerkingen te delen met de partners in het programma en zo met elkaar de ontwikkeling van het programma en circulaire infrasector te bevorderen” aldus Maarten van Son.

De Circulaire Weg deelt kennis en draagt bij aan andere circulaire samenwerkingsverbanden

Het transitiebureau Circulaire Bouweconomie en het partnerprogramma werken nauw samen om de opgedane ervaringen in de testprojecten te vertalen naar aanbevelingen voor de gehele sector. Op deze manier wil het transitiebureau borgen dat de leerervaringen van De Circulaire Weg daadwerkelijk bijdragen aan de versnelling van circulaire infrabouw.
Bij het opleveren van het rapport over de 1e serie projecten (2022) zei Vincent Gruis: “Sectorbreed zie je de worsteling om de hoge ambities uit een pilot in het dagelijkse proces te verwerken zonder die naar beneden bij te stellen. Daar zijn wij als transitieteam naar op zoek: welke van deze pilots passen in het systeem van de toekomst? Het resultaat van de projecten is super mooi: de MKI gaat in alle projecten zo’n 30-60% omlaag. We zijn dan ook echt op zoek naar partijen die dit willen herhalen en doorontwikkelen.”

Ook heeft De Circulaire Weg een goede samenwerking met Cirkelstad. Cirkelstad faciliteert partijen in het verbinden van netwerken en kennisuitwisseling op weg naar steden zonder afval, zonder uitval. De Circulaire Weg is een van de koplopers die werkt met en bijdraagt aan Het Nieuwe Normaal Infra voor circulair bouwen.

Partners